KÊ HOẠCH NĂM HỌC 2022-2023

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG

Số: 22 /KH-THPTLTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022-2023

 1. TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG
 • Trường trung học phổ thông Lê Thánh Tông thành lập theo quyết định Số 2480/QĐ-UB ngày 22 tháng 6 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 • Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép trường THPT dân lập Lê Thánh Tông được chuyển đồi từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục.
 • Trường có 1 cơ sở:

+ Cơ sở : Thôn Việt Yên – xã Ngũ Hiệp – huyện Thanh Trì – Hà Nội

 • Năm học 2022-2023 nhà trường có:

+ 182 học sinh

+ 22 Giáo viên

+ 07 Cán bộ

 • Thuận lợi:

+ Trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình, tâm huyết giảng dạy có chất lượng tốt, thực hiện nghiêm túc quy chế quy định của Sở GD-ĐT và nhà trường.

+ Cơ sở vật chất khang trang, sạch, đẹp

+Trang thiết bị đầy đủ.

+ Phụ huynh và học sinh tín nhiệm, nhiệt tình ủng hộ nhà trường.

+ Học sinh ngoan

+ Hoạt động vào các đoàn thể vào nề nếp, tích cực tham gia đầy đủ các phong trào.

 • Khó khăn

+ Chất lượng học sinh đầu vào còn thấp.

 1. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
 • Trường phấn đấu là trường tiên tiến.
 • 100% các lớp đạt lớp tiên tiến.
 • 70% học sinh đạt hạnh kiểm tốt.
 • 30% học sinh đạt hạnh kiểm khá.
 • 100% học sinh được lên lớp.
 • Tích cực phấn đấu xây dựng trường phổ thông trung học chất lượng cao.

 

 1. KẾ HOẠCH NĂM HỌC
 • NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 1. Tiếp tục triển khai chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/W ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014 QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT – BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2021-2022; Công văn của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022, Quyết định số của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các trường Trung học phổ thông, thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 theo công văn 3921/SGD-ĐT-GDTrH ngày 19 tháng 9 năm 2021.
 2. Tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các đơn vị. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, găn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi đơn vị.
 3. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách , nâng cao hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.
 4.   Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp , hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sang tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn ; đa dạng hoá các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học.
 5. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.
 6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sang tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
 • . CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 1. Thực hiện kế hoạch giáo dục
 2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế

hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

1.1. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất trong toàn thành phố theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

1.2. Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

1.3. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

 1. Trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS, trung học phổ thông để tăng cường thời lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.
 2. Tổ chức dạy học ngoại ngữ
 • Đối với môn tiếng Anh

+ Trường THPT Lê Thánh Tông tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học về dạy học ngoại ngữ trong trường THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

+ Tổ chức tổng kết chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ

trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tăng cường chỉ đạo áp dụng các phương pháp dạy học tích, sáng tạo, chủ động của học sinh, khắc phục truyền thụ một chiều, coi trọng hướng dẫn học sinh tự học, tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, bảo đảm yêu cầu thực hành, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình.

Giáo viên ngoại ngữ phải có đầy đủ hồ sơ chuyên môn tối thiểu: bài soạn, sổ điểm cá nhân, sổ báo giảng, hồ sơ lưu bài kiểm tra (tổng hợp% của các bài KT 1 tiết), sổ dự giờ, sách tham khảo và sổ theo dõi tự bồi dưỡng chuyên môn. Đổi mới phương pháp ngay trong từng bài soạn, chuẩn bị những nội dung cụ thể cho từng đối tượng học sinh.

Khuyếnn khích giáo viên soạn giáo án điện tử, sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Do đặc thù bộ môn nên đối với giáo viên ngoại ngữ đã có kinh nghiệm giảng dạy từ 03 năm trở lên có thể sử dụng giáo án có chất lượng những năm trước và bổ sung thêm cho phù hợp với thực tế giảng dạy trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh, kết hợp hình thức thi, kiểm tra tự luận với trắc nghiệm khách quan; đổi mới việc ra đề kiểm tra theo hướng đòi hỏi người học phải thông hiểu, biết vận dụng kiến thức, hạn chế đánh giá phản ánh không đúng chất lượng dạy và học, không đảm bảo chính xác công bằng, gây tác động tiêu cực đến quá trình dạy và học. Đảm bảo tinh thần “Thực chất trong kiểm tra đánh giá”. Đề kiểm tra 1 tiết và học kỳ phải có đầy đủ các kỹ năng nghe, đọc, viết trong đó: nghe 20-25%, đọc 25-30% viết 20-25% và kiến thức ngôn ngữ 25-30%. Các yêu cầu trong đề kiểm tra tất cả các khối lớp được thống nhất viết bằng tiếng nước ngoài. Điểm kiểm tra nói sẽ được kiểm tra thường xuyên trên lớp. Khuyễn khích các trường có phần kiểm tra nói trong đề 1 tiết và học kỳ. Đảm bảo đủ số đầu điểm tối thiểu theo quy định đối với từng khối lớp.

Đối với chương trình SGK tiếng Anh mới thực hiện theo Công văn số 7972 BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2013; Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014; Quyết định số 1101QĐ-BGD&ĐT ngày 06/4/2016; Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT.

Trường THPT Lê Thánh Tông tiếp tục thực hiện song song 2 chương trình SGK cũ và SGK mới; tích cực chuẩn bị điều kiện về giáo viên đạt chuẩn C1 và cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình SGK tiếng Anh mới 100% theo lộ trình trong công văn số 2665/SGK&ĐT-GDTrH ngày 01/7/2016 của Sở GDĐT Hà Nội. Đẩy mạnh việc chuẩn hoá năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh THPT đạt C1, hoàn thiện chứng chỉ phương pháp và chứng chỉ ứng dụng công nghệ (ICC) trong giảng dạy ngoại ngữ để mở rộng diện học sinh được học tiếng Anh theo chương trình mới cấp THPT.

Khuyến khích giáo viên sử dụng bộ sách song ngữ các môn Toán, Vật lý, Hoá học và triển khai thí điểm dạy song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên tại trường THPT  Lê Thánh Tông. Tích cực triển khai xây dựng trường học điển hình về dạy và học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

 1. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh, nhất là phân luồng sau trung học cơ sở. Dựa vào chương trình dạy nghề phổ thông để lựa chọn, bổ sung các chương trình dạy nghề đáp ứng với yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông.

Trường THPT Lê Thánh Tông kết hợp với trung tâm 5 dạy nghề nấu ăn cho học sinh.

 1. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu thống kê đối với các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân,…
 2. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật. Triển khai mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.
 3. Trường THPT Lê Thánh Tông tổ chức hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới theo Công văn số 3633/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường.Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục, vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

 1. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáodục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
 2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
 3. Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau.

Quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học – công nghệ – kĩ thuật – toán (Science – Technology – Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

 1. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối… Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

Tổ chức tốt và động viên học sinh trung học tích cực tham gia Cuộc thi nghiên  cứu  khoa  học  kĩ  thuật  theo  Công  văn  số  1290//BGDĐT-GDTrH  ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học theo Công văn số 3844/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2016. Tăng cường tổ chức các hoạt động thí nghiệm – thực hành của học sinh.

Các lớp quan tâm đến tủ sách lớp học, phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và phát triển văn hoá đọc găn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong nhà trường.

Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp tục mở rộng mô hình trường học gắn với văn hóa, sản xuất, kinh doanh tại địa phương ở những nơi có điều kiện.

Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; thí nghiệm – thực hành; kĩ năng sử dụng tin học văn phòng; giải toán trên máy tính cầm tay; thi tiếng Anh trên mạng Internet; thi giải toán trên mạng Internet; ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ và các hội thi năng khiếu, các hoạt động giao lưu;… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

Tiếp tục phối hợp với các đối tác thực hiện tốt các dự án khác như: Chương trình dạy học Intel; Dự án Đối thoại Châu Á – Kết nối lớp học; Trường học sáng tạo; Chương trình giáo dục kĩ năng sống;…

 1. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

Trường THPT Lê Thánh Tông thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

Không tổ chức ôn tập, kiểm tra, thi khảo sát học sinh lớp đầu cấp để xếp lớp chọn lớp theo chỉ thị số 5105/CT-BG D ĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Quản lý và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

– Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục với đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kỳ không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra lại quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lý thì có thể cho học sinh kiểm tra lại.

– Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học; Thông hiểu: diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; Vận dụng: kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học; Vận dụng cao: vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

– Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết đối với môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12.

– Trường THPT Lê Thánh Tông tổ chức kiểm tra khảo sát 3 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12. Môn  Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận; môn tiếng Anh kiểm tra kết hợp tự luận và trắc nghiệm; đề kiểm tra môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn. Sở GDĐT ra đề kiểm tra khảo sát theo nội dung chương trình quy định, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia. Phạm vi kiến thức kiểm tra khảo sát theo Kế hoạch dạy học tính đến thời điểm kiểm tra khảo sát.

– Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở/phòng GDĐT và các trường học. Cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh cần tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

 1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

– Trường THPT Lê Thánh Tông cử cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ GDĐT, Sở GDĐT tổ chức về nội dung: dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; dạy học toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học; giáo dục kĩ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, giáo viên tư vấn trường học….

– Trường THPT Lê Thánh Tông đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng “Trường học kết nối”.

– Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn Tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn qui định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” tại cơ sở giáo dục. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn theo yêu cầu trước khi phân công dạy học. Việc bồi dưỡng giáo viên phải gắn với việc bố trí, sử dụng có hiệu quả.

– Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các cơ sở giáo dục dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các cơ sở giáo dục. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

– Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

 1. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục

-Trường THPT Lê Thánh Tông chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng – an ninh, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học.

– Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

 • Tăng cường bổ xung trang thiết bị dạy học.
 1. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia.
 2. Phát triển mạng lưới trường, lớp.

Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lê Thánh Tông cần tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo về quy hoạch mạng lưới trường, lớp tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập; giải quyết quỹ đất cho trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia.

 1. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có

2.1. Tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh – sạch – đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương…

2.2. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông  tư  số  19/2009/TT-BGDĐT ngày  11/8/2009  và  Thông  tư  số  01/2010/TT- BGDĐT  ngày  18/01/2010  của  Bộ  GDĐT.  Thực  hiện  nghiêm  túc  công  văn  số

7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 của Bộ GDĐT về việc đầu tư mua sắm

thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; các trường cần yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

2.3. Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

Trường THPT Lê Thánh Tông chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn sau năm 2015-2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trường THPT Lê Thánh Tông phát triển theo định hướng chất lượng cao phù hợp với học phí tự nguyện.

 1. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục
 2. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 – CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở và thông thư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xoá mù chữ cho người lớn.
 3. Trường THPT Lê Thánh Tông tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lường đạt chuẩn phổ cập giáo dục.
 4. Trường THPT Lê Thánh Tông phối hợp với các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong cộng đồng.
 5. Đổi mới công tác quản lí giáo dục trung học
 6. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi; bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tăng cường quản lý việc thực hiện CTGDPT, bảo đảm thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục. Ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, xây dựng quy chế làm việc khoa học. Trường quản lý chặt chẽ các kỳ thi, kiểm tra học kỳ; quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 22/2013/QĐ- UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố và công văn sô 2883/SGD&ĐT-GDTrH ngày 26/7/2016 về việc thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm của Sở GDĐT Hà Nội đã ban hành.

Hiệu trưởng trường THPT Lê Thánh Tông phê duyệt chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của các tổ/nhóm chuyên môn và thực hiện thường xuyên việc thanh, kiểm tra giáo viên, nhân viên và kiểm tra các hoạt động giáo dục trường.

Trường THPT Lê Thánh Tông thực hiện nghiêm túc Thông tư số 09/2009/TT BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ GDĐT về quy chế 3 công khai để người học và xã hội giám sát đánh giá:

– Công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo;

– Công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên;

–  Công khai thu, chi tài chính.

 1. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT; quản lý chặt chẽ các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 2. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học; thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GD&ĐT.
 3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua Internet, website, đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ quản lý giáo dục.
 4. Công tác thi đua, khen thưởng

Trường THPT Lê Thánh Tông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Sở GDĐT khuyến khích, hoan nghênh các đơn vị vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trung học.

Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủa và đúng thời gian theo quy định tại kế hoạch thời gian năm học của Bộ, Sở.

 1. CÁC BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 2. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội và toàn dân về giáo dục. Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm”.
 3. Củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học. Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, trước mắt cần rà soát, kiểm kê lại đồ dùng dạy học hiện có, sắp xếp bảo quản và sử dụng có hiệu quả các đồ dùng dạy học phục vụ cho các khối lớp. Tăng cường nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên; tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng.
 4. Xây dựng chi tiết kế hoạch, nhiệm vụ năm học và tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học và thông qua các qui định của Bộ, Sở; Thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ, qui chế dân chủ của đơn vị, qui định dạy thêm, học thêm, qui định thu chi tài chính,… trên tinh thần tự chủ của Hiệu trưởng gắn với tự chịu trách nhiệm của Hiệu trưởng trước cơ quan cấp trên có thẩm quyền.
 5. Tổ chức cho toàn thể CBGV,NV và HS tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2016) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019). Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh” cho học sinh Hà Nội.
 6. Tiếp tục đổi mới dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua các hoạt động chuyên môn, tổ chức các sinh hoạt chuyên đề bộ môn trong toàn thành phố hoặc theo từng quận, huyện, thị xã. Chỉ đạo và hướng dẫn cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường phụ đạo cho học sinh yếu, kém để giữ vững chất lượng đại trà. Từng bước nâng cao chất lượng mũi nhọn.
 7. Nâng cao mạnh mẽ và hiệu quả của công tác tự kiểm tra, đánh giá; 100% các tổ, tổ chức tự kiểm định chất lượng. Khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà trường.
 8. Tiếp tục đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức, hoạt động ngoài giờ (cải tiến sinh hoạt tập thể, tổ chức các CLB tự chọn…), có các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tiêu cực xâm nhập học đường.

8.Trường chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 các môn văn hoá tổ chức vào ngày 14/9/2019; học sinh giỏi Quốc gia, cuộc thi khoa học, ký thuật, thi THPT quốc gia đạt kết quả tốt nhất. Khuyến khích học sinh tham gia các kỳ thi Olympic học sinh giỏi các khối 10,11. Tổ chức thi chuyên đề giáo viên chủ nhiệm giỏi, Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn Giáo dục công dân, Sinh học, lịch sử. Tổ chức rút kinh nghiệm về các kỳ kiểm tra học kỳ, kiểm tra khảo sát, thi nghề phổ thông, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi THPT quốc gia.

 1. Nâng cao chất lượng dạy, học nghề, thi nghề phổ thông và phối hợp dạy hướng nghiệp theo chương trình của Bộ, Sở cho học sinh của các Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp và các cơ sở giáo dục.
 2. Làm tốt công tác quản lý trên tinh thần “ Bám sát cơ sở – Kỷ cương trong quản lý – Thực chất trong đánh giá”. Cán bộ quản lý tích cực tham gia dự giờ thăm lớp và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động dạy và học của nhà trường. Cải tiến công tác thông tin hai chiều thông qua việc sử dụng có hiệu quả mạng Internet. Đổi mới công tác thi đua, tạo nên phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” trong nhà trường.
 3. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN THEO HƯỚNG DẪN CỦA BỘ Y TẾ VÀ BỘ GIÁO DỤC
 4. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện dạy và học trực tuyến.
 5. Thực tập, hướng dẫn học sinh học trực tuyến.
 6. Phổ biến, thông báo tới phụ huynh học sinh để giám sát học sinh học trực tuyến.
 7. Phân công bộ phận lãnh đạo – giáo viên và cán bộ phục vụ học trực tuyến.
 8. Kiểm tra trực tuyến học sinh: Chuyên cần, vở ghi, bài kiểm tra.
 9. Thực hiện tốt 5k và tiêm vacxin đầy đủ 100%.

 

Nơi nhận:

–      Hội đồng trường;

–      Ban Giám hiệu;

–      Các đơn vị trong trường;

–      Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

    Nguyễn Quốc Thắng

 

 

 

02436824469
Tuyển sinh Liên hệ Tư vấn miễn phí