KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ vào thông tư 36/2017 /TT -BGDĐT Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2017. Hiệu trưởng trường THPT Lê Thánh Tông lập thông báo thực hiện 3 công khai năm học 2023-2024 như sau;

I. Mục tiêu thực hiện công khai.

− Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

− Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II. Nội dung thực hiện.

          1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.

          a) Cam kết chất lượng giáo dục:

Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của nhà trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Theo Biểu mẫu 05).

          b) Chất lượng giáo dục thực tế:

Số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, số học sinh được công nhận tốt nghiệp, số học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT (theo Biểu mẫu 09).

          2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường.

          a) Cơ sở vật chất:

Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho giáo viên, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (theo Biểu mẫu 10).

          b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (theo Biểu mẫu 11).

          3. Công khai thu chi tài chính

Thực hiện công khai các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.

Công khai học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học.

Công khai các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

Công khai kết quả kiểm toán (nếu có)

Công khai chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.

III. Hình thức và thời điểm công khai.

          a) Hình thức:

− Công khai trên website của nhà trường:  http://thptlethanhtong.edu.vn

− Niêm yết công khai tại bảng tin.

− Công khai trong các kỳ họp, đại hội ban đại diện CMHS.

          b) Thời điểm công khai:

Công khai vào tháng 6 hàng năm, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

IV. Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo

− Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

− Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp.

− Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:

+ Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.

+ Đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch Thực hiện công khai về chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2023-2024 của trường THPT Lê Thánh Tông

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2022-2023

TT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
1 Điều kiện tuyển sinh Hoàn thành CT THCS Đủ điều kiện lên lớp 12 Đủ ĐK thi THPT Quốc Gia
Đúng độ tuổi
Đủ hồ sơ theo quy định
Xét tuyển
2 Chương trình giáo Theo đúng chương trình kế hoạch dạy học của Bộ GD -ĐT đối với các lớp bậc
dục mà cơ sở giáo THPT
dục thực hiện
3 Yêu cầu về phối hợp Gia đình học sinh phải thường xuyên phối hợp với nhà trường trong việc quản lý
giữa cơ sở giáo dục giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do đại diện CMHS đề ra.
và gia đình, yêu cầu Gia đình cần phối hợp với giáo viên chủ nhiệm , giáo viên bộ môn quan tâm, động
về thái độ học tập của viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của
học sinh Điều lệ và nội dung nhà trường.
Phụ huynh phải chịu trách nhiệm đối với sai phạm , khuyết điểm của con em
mình theo quy định của pháp luật và thực hiện nghị quyết của hội CMHS lớp
trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.
Phải chặt chẽ, thường xuyên, nghiêm túc
4 Các hoạt động hỗ trợ Ngoài kế hoạch và chương trình dạy học theo Quy định của Bộ GD -ĐT, nhà
sinh hoạt của học sinh trường còn tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt
ở cơ sở giáo dục như : Ngoại khóa, thi đua ôn tập kiến thức đã học, tuyên truyền các nội dung giáo
dục pháp luật, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội.
Tham gia các hoạt động văn thể, hoạt động xã hội , hoạt động từ thiện , hoạt động
đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường , rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục giới tính , phù hợp với tâm sinh lý của học sinh THPT
TT Nội dung Chia theo khối lớp
XL Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 XL Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
HK (%) HK (%) HK (%) HL (%) HL (%) HL (%)
5 Số HS 110 45 25 Số HS 110 45 25
Kết quả năng lực , phẩm chất Tốt 44(88%) 26 (100%) 40(100%) Giỏi 1 (2%) 2 (7.7%) 3(7.5%)
học tập và sức khỏe của học Khá 6(12%) 0(0) 0(0) Khá 24 (48%) 14(54%) 27 (68%)
sinh dự kiến đạt được. TB 0 0 0 TB 25( 50%) 10(39%) 10 (25%)
Yếu 0 0 0
6 Khả năng học tập tiếp tục Đối với khối 10 : có đủ khả năng để tiếp tục học lớp 11
của học sinh Đối với khối 10 : có đủ khả năng để tiếp tục học lớp 11
Đối với khối 12 : có đủ điều kiện thi THPT Quốc gia, đi học đại học và CĐ, nghề

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông năm 2022-2023

STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Số phòng học 18 Số m2/học sinh
II Loại phòng học
1 Phòng học kiên cố 18 50 m2
2 Phòng học bán kiên cố
3 Phòng học tạm
4 Phòng học nhờ
5 Số phòng học bộ môn  6 50m2
6 Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)  2
7 Bình quân lớp/phòng học 1 lớp / 1 phòng
8 Bình quân học sinh/lớp 40/1 lớp
III Số điểm trường 1
IV Tổng số diện tích đất (m2) 8250 m2
V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 600m2
VI Tổng diện tích các phòng
1 Diện tích phòng học (m2) 50m2
2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 50 m2
3 Diện tích thư viện (m2) 50m2
4 Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) 300 m2
5 Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) 50m2
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu(Đơn vị tính: bộ) Số bộ/lớp
1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
1.1 Khối lớp 10 2
1.2 Khối lớp 11  2
1.3 Khối lớp 12 2
2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
2.1 Khối lớp 10
2.2 Khối lớp 11
2.3 Khối lớp 12
3 Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)
4
VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập(Đơn vị tính: bộ) 60 1 học sinh /1 máy tính
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác Số thiết bị/lớp
1 Ti vi 10
2 Cát xét 10
3 Đầu Video/đầu đĩa 4
4 chiếu OverHead/projector/vật th  10
5 Thiết bị khác…
6 …..
XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh
Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh* Đạt  Đạt  20 m2
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

Nội dung Không
XV Nguồn nước sinh hoạt hp vệ sinh  Có
XVI Nguồn đin (lưới, phát đin riêng)  Có
XVII Kết nối internet  Có
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường
XIX Tường rào xây

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng III Hạng II Hạng I Tốt Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 22 3  6 13
I Giáo viênTrong đó số giáo viên dạy môn:  22  3 6 13
1 Ngữ văn 2 1 1 x
2 Lịch sử 1 1 x
3 Địa lý 1 1 x
4 GDcông dân 1 1 x
5 Tiếng Anh 3 2 1 x
6 N.Ngữ khác
7 Toán học 2 1 1 x
8 Vật lý 3 3 x
9 Hóa học  2 2 x
10 Sinh học  2 1 1 x
11 Công nghệ  2 2  x
12 Tin học  2  1  1 x
13 GD thể chất 1 1 x
14 GD quốc phòng 1 1 x
II Cán bộ quản lý  1
1 Hiệu trưởng  1  1 x
2 Phó hiệu trưởng  1  0 x
III Nhân viên 7
1 Nhân viên văn thư, kế toán  3  2 x
2 Nhân viên y tế  1  1
3 Nhân viên thư viện, thí nghiệm  3  3 x

Công khai công tác thu chi tài chính

  1. a) Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:
  • Vốn của trường do:

Nhà đầu tư góp vốn: 20.000.000.000đ

Thu học phí hàng năm: 2.818.650.000đ

       b) Học phí và các khoản thu khác từ người học:

Học phí khối 10: 1.000.000đ/ tháng

Học phí khối 11: 1.050.000đ/tháng

Học phí khối 12: 1.100.000đ/tháng

Dự kiến tăng 100.000đ/1năm

      c) Các khoản chi theo từng năm học:

– Chi lương : 2.104.773.622đ

– Chi mua sắm trang thiết bị: 62.680.600đ

-Mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý là:

+Mức lương cao nhất là: 13.000.000đ

+ Mức lương thấp nhất : 5.007.400đ

        d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn , giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

– Theo quy định của Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục

       đ) Kết quả kiểm toán, báo cáo quyết toán thuế (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

02436824469
Tuyển sinh Liên hệ Tư vấn miễn phí