THÔNG BÁO CHUYỂN TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG

 

Số: 08/TB- THPTLTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      

                             Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023

 

 

Căn cứ Công văn hướng dẫn số 2985/SGDĐT-QLT V/v hướng dẫn tạm thời công tác chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THPT, các TTGDNN-GDTX năm học 2023-2024 ngày 15/8/2023 của Sở GD&ĐT Hà Nội;

Trường THPT Lê Thánh Tông thông  báo về kế hoạch chuyển trường đầu năm học 2023-2024 như sau:

Thời gian tiếp nhận

– Từ ngày 19/8/2023 đến ngày 22/8/2023: học sinh (hoặc cha, mẹ, người giám hộ) gửi yêu cầu chuyển trường theo một trong hai cách:

Cách 1: gửi trực tiếp tại Văn phòng trường THPT Lê Thánh Tông

Cách 2: gửi trực tuyến tại cổng dịch vụ TTHC của Ngành tại địa chỉ http://chuyentruong.hanoi.edu.vn (có VB hướng dẫn đi kèm)

– Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 31/8/2023: nhà trường sẽ thông báo công khai danh sách học sinh chuyển đến và học sinh học lại trên cổng thông tin điện tử.

  1. Điện thoại liên hệ: 0961956202 (thầy Bùi Vinh Hòa – Phó hiệu trưởng)

             Trân trọng!

TM.BAN TUYỂN SINH

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Thắng

02436824469
Tuyển sinh Liên hệ Tư vấn miễn phí